Stanovy České komory služeb ochrany majetku a osob, z.s.

Stanovy ČK SOMO ke stažení - odkaz

ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, zapsaný spolek se zřizuje a ustanovuje v souladu se zákonem číslo 89/2012Sb. Občanský zákoník, jako právnická osoba společenství osob.

I. NÁZEV SPOLKU
Spolek přijímá název: ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z. s. (dále také Spolek nebo ČK SOMO)

II. SÍDLO SPOLKU
Sídlo spolku je: Velkomeziříčská 47, Třebíč 674 01

e-mail: cksomo@cksomo.cz

III. ČLENSTVÍ VE SPOLKU
1. Členství je dobrovolné

2. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající dle platné legislativy ČR v oblasti bezpečnostních činností. Oblastí bezpečnostních činností se rozumí:

2.1. Ostrahu majetku a osob

2.2. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

2.3. Služby soukromých detektivů

2.4. Převoz hotovostí a cenin

2.5. Bezpečnostní poradenství

3. Členem Spolku se může stát i jiný spolek jako přidružený člen. Tento přidružený člen deleguje vždy dva zástupce, kteří se účastní SNĚMU Spolku.

4. Členství ve Spolku je:

4.1. Řádné členství; t.j. členství:

4.1.1. Fyzické osoby a fyzické osoby podnikající dle platné legislativy ČR v oblasti bezpečnostních činností bez zaměstnanců; tyto osoby:

· platí členské příspěvky a ostatní náklady ve výši určené SNĚMEM

· mají plné hlasovací právo s hlasem rozhodujícím

4.1.2. Fyzické osoby a právnické osoby podnikající dle platné legislativy ČR v oblasti bezpečnostních činností se zaměstnanci; tyto osoby:

· platí členské příspěvky a ostatní náklady ve výši určené SNĚMEM

· mají plné hlasovací právo s hlasem rozhodujícím

4.2. Přidružené členství; t.j. členství:

4.2.1. Spolků, které platí členské příspěvky pouze jako přidružený člen; tento člen:

· platí členské příspěvky ve výši určené SNĚMEM

· zástupci přidruženého člena mají právo na SNĚMU hlasovat s hlasem rozhodujícím

· na základě doporučení Prezidia Spolku může být jeden zástupce volen do orgánů Spolku, vyjma funkce prezidenta, viceprezidenta a hospodáře

4.3. Čestné členství

4.3.1 Čestnými členy Spolku jsou fyzické osoby, které přijaly post čestného člena Spolku na základě doporučení Prezidia Spolku; tito čestní členové:

· neplatí členské příspěvky.

· nejsou voleni do orgánů Spolku.

· mají právo účastnit se SNĚMU Spolku bez hlasovacího práva.

4.4. Členství v ČK SOMO vzniká přijetím za člena Spolku. O přijetí za člena rozhoduje Sněm Spolku na podkladě návrhu předloženého Prezidiem Spolku.
K přijímání platí dále tyto zásady:

přihlášky za člena posuzuje Prezidium Spolku a v období mezi SNĚMEM podmínečně přijímá člena rovněž Prezidium Spolku.

konečné přijetí žadatele za člena však schvaluje SNĚM Spolku prostou většinou hlasů přítomných členů.

4.5. Odmítnout přihlášku žadatele o členství je oprávněno Prezidium Spolku; proti odmítnutí přihlášky se žadatel může odvolat ke SNĚMU Spolku.

4.6. Výši a splatnost členských příspěvků určí SNĚM Spolku na podkladě návrhu předloženého Prezidiem Spolku prostou většinou hlasů přítomných členů

4.7. Členství v ČK SOMO zaniká vystoupením nebo vyloučením. O vyloučení člena rozhodne na návrh kteréhokoliv člena SNĚM Spolku prostou většinou
hlasů přítomných členů.

4.8. Člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumalo Prezidium Spolku.

4.9. Seznam členů Spolku nebude zpřístupněn. Zápisy a výmazy týkající se členství osob v ČK SOMO provádí statutární orgán ČK SOMO na základě
rozhodnutí příslušného orgánu ČK SOMO, který svým rozhodnutím zakládá změnu v seznamu členů.

IV. CÍLE ČINNOSTI SPOLKU
1. ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z.s. je nepolitickou a nezávislou zájmovou organizací s právní subjektivitou, sloužící ochraně profesionálních zájmů a naplňování dalších požadavků svých členů.

2. Cílem ČESKÉ KOMORY SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z.s. je:

2.1. Hájit a zastupovat všechny oprávněné zájmy členů spolku uvnitř i navenek

2.2. Poskytovat a zprostředkovávat právní a poradenskou činnost členům Spolku a jejich zaměstnancům

2.3. Dbát na odbornou úroveň a kvalifikaci členů Spolku a za tímto účelem pro ně organizovat profesionální zdokonalování ( školení, kursy, semináře, zkoušky a pod. )

2.4. Propagovat činnost svých členů

2.5. Přispívat k sjednocení profesionálních zájmů členů Spolku a vystupovat jejich jménem ve vztahu k státním orgánům a institucím, přispívat k zaujímání jednotných postojů a stanovisek a jejich prosazování v tomto směru a spolu s ostatními spolky v oboru usilovat o vytváření jednotné legislativy pro výkon činností v oblasti bezpečnostních činností

2.6. Vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru bezpečnostních činností

2.7. Vzájemně úzce spolupracovat v oblasti získávání a poskytování soukromých bezpečnostních a detektivních služeb a zaujímání jednotných postojů a postupů v oblasti obchodní politiky při poskytování služeb

2.8. Jednotně upravovat a zpracovávat vnitrofiremní interní normativní akty (statuty, pracovní řády, školící materiály apod.)

2.9. Organizovat zájmové a společenské akce pro členy Spolku a jejich pracovníky

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU
1. Práva člena ČK SOMO:

a) být volen do orgánů ČK SOMO, vyjma čestných členů

b) účastnit se SNĚMU ČK SOMO

c) hlasovat na SNĚMU ČK SOMO s hlasem rozhodujícím, vyjma čestných členů

d) podílet se na rozhodování ČK SOMO

e) požadovat od ČK SOMO, aby zastupoval všechny oprávněné zájmy členů Spolku vztahující se k činnosti upravené stanovami a organizačním řádem

f) požadovat od ČK SOMO zprostředkování právní pomoci a ochrany, včetně činnosti poradenské

g) požadovat po ČK SOMO organizování profesních setkání, školení a semináře v oblasti profesní činnosti členů,Spolku včetně vydávání sborníků z těchto setkání, školení a seminářů v souladu s právními normami upravujícími takovou vydavatelskou činnost.

h) požadovat od ČK SOMO propagaci činnosti členů ČK SOMO, včetně propagační činnosti na úseku podnikatelských zájmů Spolku

i) požadovat po ČK SOMO jednat jménem členů Spolku se státními orgány a institucemi, s cílem chránit zájmy členů Spolku a dávat podněty k legislativním úpravám v oblasti bezpečnostních činností apod.

2. Povinnosti člena ČK SOMO:

a) platit členské příspěvky a ostatní náklady určené SNĚMEM

b) účastnit se SNĚMU

c) účastnit se setkání, školení, akcí, které organizuje nebo pořádá ČK SOMO

VI. ORGÁNY SPOLKU
1. Nejvyšším orgánem Spolku ČESKÉ KOMORY SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z.s. je SNĚM Spolku.

1.1. Jeho jednací řád je upraven JEDNACÍM ŘÁDEM SNĚMU

1.2. Na SNĚMU komory má každý člen jeden hlas. Přidružený člen na SNĚMU má rovněž jeden hlas.

1.3. V případě, že nebude řádně svolaný SNĚM Spolku usnášeníschopný, jednání Sněmu Spolku se přeruší na 30 minut. Po této lhůtě bude zahájen náhradní SNĚM Spolku.

2. V období mezi SNĚMY Spolku zajišťuje činnost PREZIDIUM Spolku, které je voleno SNĚMEM Spolku. Jednací řád Prezidia Spolku je upraven JEDNACÍM ŘÁDEM PREZIDIA.

2.1. Statutární orgán Spolku je Prezidium Spolku a za Spolek jedná Prezident.

2.2. V hospodářských otázkách jménem České komory SOMO jedná PREZIDIUM.

3. V čele Prezidia Spolku je PREZIDENT Spolku, volený SNĚMEM Spolku, další zásady jeho činnosti jsou upraveny JEDNACÍM ŘÁDEM PREZIDIA.

3.1. SNĚMEM Spolku je volen rovněž VICEPREZIDENT Spolku a ČLENOVÉ PREZIDIA.

4. Organizační řád Spolku na návrh PREZIDIA Spolku schvaluje SNĚM Spolku.

VII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Hospodaření ČK SOMO je odvozeno od příspěvků členů. Jejich výši určuje Sněm Spolku.

2. Dalším zdrojem příjmů může být například školící, vzdělávací, poradenská, zprostředkovatelská, obstaravatelská a případně ediční činnost za úplatu. Účelem této vedlejší hospodářské činnosti je podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití majetku ČK SOMO. Tato vedlejší hospodářská činnost se řídí obecně platnými právními předpisy.

3. Za způsob hospodaření, jež bude upraveno podrobněji organizačním řádem Spolku, zodpovídá Prezidium Spolku a výsledek hospodaření schvaluje SNĚM Spolku prostou většinou hlasů přítomných členů.

VIII. PŮSOBNOST SPOLKU
1. Působnost Spolku je na území ČESKÉ REPUBLIKY.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Změna těchto stanov může být pouze na základě schválení SNĚMU prostou většinou hlasů přítomných členů.

2. Tyto stanovy byly schváleny na SNĚMU ČK SOMO dne 31.října 2013.

V Třebíči dne: 31.října 2013I. NÁZEV SPOLKU

Spolek přijímá název:  ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z. s. (dále také Spolek nebo ČK SOMO)

II. SÍDLO SPOLKU

Sídlo spolku je:  Velkomeziříčská 47,  Třebíč  674 01

e-mail: cksomo@cksomo.cz

III. ČLENSTVÍ VE SPOLKU

1.        Členství je dobrovolné

2.      Členem Spolku se může stát fyzická osoba, fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající dle   platné legislativy ČR v  oblasti  bezpečnostních činností. Oblastí bezpečnostních činností se rozumí:

2.1.     Ostrahu majetku a osob

2.2.     Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

2.3.     Služby soukromých detektivů

2.4.  Převoz hotovostí a cenin

2.5.  Bezpečnostní poradenství

3.      Členem Spolku se může stát i jiný spolek jako přidružený člen.  Tento přidružený člen deleguje vždy dva zástupce, kteří se účastní SNĚMU Spolku.

4.        Členství ve Spolku je:

4.1.     Řádné členství; t.j. členství:

4.1.1.           Fyzické osoby a fyzické osoby podnikající dle platné legislativy ČR v oblasti bezpečnostních činností bez zaměstnanců; tyto osoby:

·         platí členské příspěvky a ostatní náklady ve výši určené SNĚMEM

·         mají plné hlasovací právo s hlasem rozhodujícím

4.1.2.           Fyzické osoby a právnické osoby podnikající dle platné legislativy ČR v oblasti bezpečnostních činností se zaměstnanci; tyto osoby:

·         platí členské příspěvky a ostatní náklady ve výši určené SNĚMEM

·         mají plné hlasovací právo s hlasem rozhodujícím

4.2.     Přidružené členství; t.j. členství:

4.2.1.           Spolků, které platí členské příspěvky pouze jako přidružený člen; tento člen:

·         platí členské příspěvky ve výši určené SNĚMEM

·         zástupci přidruženého člena mají právo na SNĚMU hlasovat s hlasem  rozhodujícím

·      na základě doporučení Prezidia Spolku může být jeden zástupce volen do orgánů Spolku, vyjma funkce prezidenta, viceprezidenta a hospodáře

4.3.     Čestné členství

4.3.1      Čestnými členy Spolku jsou fyzické osoby, které přijaly post čestného člena Spolku na základě doporučení Prezidia Spolku; tito čestní členové:

·         neplatí členské příspěvky.

·         nejsou voleni do orgánů Spolku.

·         mají právo účastnit se SNĚMU Spolku bez hlasovacího práva.

4.4.  Členství v ČK SOMO vzniká přijetím za člena Spolku. O přijetí za člena rozhoduje Sněm Spolku na podkladě návrhu předloženého Prezidiem Spolku.
         K přijímání platí dále tyto zásady:

přihlášky za člena posuzuje Prezidium Spolku a v období mezi SNĚMEM podmínečně přijímá člena rovněž Prezidium Spolku.

konečné přijetí žadatele za člena však schvaluje SNĚM Spolku prostou většinou hlasů přítomných členů.

4.5.   Odmítnout přihlášku žadatele o členství je oprávněno Prezidium Spolku; proti odmítnutí přihlášky se žadatel může odvolat ke SNĚMU Spolku.

4.6.   Výši a splatnost členských příspěvků určí SNĚM Spolku na podkladě návrhu předloženého Prezidiem Spolku prostou většinou hlasů přítomných členů

4.7.   Členství v ČK SOMO zaniká vystoupením nebo vyloučením. O vyloučení člena rozhodne na návrh kteréhokoliv člena SNĚM Spolku prostou většinou
          hlasů přítomných členů.

4.8.    Člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumalo                         Prezidium Spolku.

4.9.    Seznam členů Spolku nebude zpřístupněn. Zápisy a výmazy týkající se členství osob v ČK SOMO provádí statutární orgán ČK SOMO na základě
          rozhodnutí příslušného orgánu ČK SOMO, který svým rozhodnutím zakládá změnu v seznamu členů.

IV. CÍLE ČINNOSTI SPOLKU

1.      ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z.s. je nepolitickou a nezávislou zájmovou  organizací  s  právní  subjektivitou,  sloužící  ochraně profesionálních zájmů a naplňování dalších požadavků svých členů.

2.        Cílem ČESKÉ KOMORY SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z.s. je:

2.1.      Hájit a zastupovat všechny oprávněné zájmy členů spolku uvnitř i navenek

2.2.      Poskytovat a zprostředkovávat právní a poradenskou činnost členům Spolku a jejich zaměstnancům

2.3.     Dbát na odbornou úroveň a kvalifikaci členů Spolku a za tímto účelem pro  ně  organizovat profesionální zdokonalování ( školení, kursy, semináře, zkoušky a pod. )

2.4.      Propagovat činnost svých členů

2.5.    Přispívat k sjednocení profesionálních zájmů členů Spolku a  vystupovat  jejich  jménem ve vztahu k státním orgánům a institucím, přispívat k zaujímání jednotných postojů a stanovisek a jejich prosazování v tomto směru a spolu s ostatními spolky v oboru usilovat o vytváření jednotné legislativy pro výkon činností v oblasti bezpečnostních činností

2.6.      Vytvářet  podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru bezpečnostních činností

2.7.     Vzájemně úzce spolupracovat v oblasti získávání a  poskytování  soukromých  bezpečnostních  a detektivních  služeb a zaujímání jednotných postojů a postupů v oblasti obchodní politiky při poskytování služeb

2.8.      Jednotně upravovat a zpracovávat vnitrofiremní interní normativní akty (statuty, pracovní řády, školící materiály apod.)

2.9.      Organizovat zájmové a společenské akce pro členy Spolku a jejich pracovníky

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU

1.        Práva člena ČK SOMO:

a)       být volen do orgánů ČK SOMO, vyjma čestných členů

b)       účastnit se SNĚMU ČK SOMO

c)        hlasovat na SNĚMU ČK SOMO s hlasem rozhodujícím, vyjma čestných členů

d)       podílet se na rozhodování ČK SOMO

e)       požadovat od ČK SOMO, aby zastupoval všechny oprávněné zájmy členů Spolku vztahující se k činnosti upravené stanovami a organizačním řádem

f)         požadovat od ČK SOMO zprostředkování právní pomoci a ochrany, včetně činnosti poradenské

g)       požadovat po ČK SOMO organizování profesních setkání, školení a semináře v oblasti profesní činnosti členů,Spolku včetně vydávání sborníků z těchto setkání, školení a seminářů v souladu s právními normami upravujícími takovou vydavatelskou činnost.

h)       požadovat od ČK SOMO propagaci činnosti členů ČK SOMO, včetně propagační činnosti na úseku podnikatelských zájmů Spolku

i)         požadovat po ČK SOMO jednat jménem členů Spolku se státními orgány a institucemi, s cílem chránit zájmy členů Spolku a dávat podněty k legislativním úpravám v oblasti bezpečnostních činností apod.

 

2.        Povinnosti člena ČK SOMO:

 

a)       platit členské příspěvky a ostatní náklady určené SNĚMEM

 

b)       účastnit se SNĚMU

 

c)        účastnit se setkání, školení, akcí, které organizuje nebo pořádá ČK SOMO

VI. ORGÁNY SPOLKU

1.        Nejvyšším orgánem Spolku ČESKÉ KOMORY SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB, z.s. je SNĚM Spolku.

1.1.     Jeho jednací řád je upraven JEDNACÍM ŘÁDEM  SNĚMU

1.2.     Na SNĚMU komory má každý člen jeden hlas. Přidružený  člen na SNĚMU má rovněž jeden hlas.

1.3.   V případě, že nebude řádně svolaný SNĚM Spolku usnášeníschopný, jednání Sněmu Spolku se přeruší na 30 minut. Po této lhůtě bude zahájen náhradní SNĚM Spolku.

2.   V období mezi SNĚMY Spolku zajišťuje činnost PREZIDIUM  Spolku,  které je voleno SNĚMEM Spolku. Jednací řád Prezidia Spolku je upraven JEDNACÍM ŘÁDEM PREZIDIA.

2.1.     Statutární orgán Spolku je Prezidium Spolku a za Spolek jedná Prezident.

2.2.     V hospodářských otázkách jménem České komory SOMO jedná PREZIDIUM.

3.        V čele Prezidia Spolku je PREZIDENT Spolku, volený SNĚMEM  Spolku,  další  zásady  jeho  činnosti jsou upraveny JEDNACÍM ŘÁDEM PREZIDIA.

3.1.     SNĚMEM Spolku je volen rovněž VICEPREZIDENT Spolku a ČLENOVÉ PREZIDIA.

4.        Organizační řád Spolku na návrh PREZIDIA Spolku schvaluje SNĚM Spolku.

VII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1.        Hospodaření ČK SOMO je odvozeno od příspěvků členů. Jejich výši určuje Sněm Spolku.

2.     Dalším zdrojem příjmů může být například školící, vzdělávací, poradenská, zprostředkovatelská,  obstaravatelská  a případně ediční činnost za úplatu.  Účelem této vedlejší hospodářské činnosti je podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití majetku ČK SOMO. Tato vedlejší hospodářská činnost se řídí obecně platnými právními předpisy.

3.       Za způsob hospodaření, jež bude upraveno podrobněji  organizačním  řádem Spolku,  zodpovídá  Prezidium  Spolku a výsledek hospodaření schvaluje SNĚM  Spolku prostou většinou hlasů přítomných členů.

VIII. PŮSOBNOST SPOLKU

1.        Působnost Spolku je na území ČESKÉ REPUBLIKY.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.        Změna těchto stanov může být pouze na základě schválení SNĚMU prostou většinou hlasů přítomných členů.

2.        Tyto stanovy byly schváleny na SNĚMU ČK SOMO dne 31.října 2013.

 

         V Třebíči dne: 31.října 2013