Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky.

Prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů jsou v Národní soustavě kvalifikací popsány nejenom úplné profesní kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také profesní kvalifikace, které jsou částí určitého povolání (např. vazba, aranžování květin, příprava studené kuchyně nebo výroba zmrzliny).

Národní soustava kvalifikací se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů bude možné, aby se nechali přezkoušet a získali certifikát o své kvalifikaci.

Kvalifikační standard stanoví popis pro odbornou způsobilost fyzické osoby (zaměstnance) pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání. (Co musím umět).

Hodnotící standard obsahuje soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti. (Jak zkouška probíhá).

Aktuální verze hodnotících a kvalifikačních standardů jsou zveřejněny na webové adrese:

Národní soustava kvalifikací